Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyam

IDE kattintva jelentkezhet veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyamunkra

Az alapképzés során a hallgatók megismerik a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírásokat, megszerzik a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó munkájának ellátásához szükséges ismereteket, majd azokat az ismeretfelújító képzés során elmélyítik, aktualizálják, kiegészítik az időközben bekövetkezett változásokkal. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával hallgatóink képesek lesznek elősegíteni, hogy az őket foglalkoztató vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze.

Azoknak a hallgatóknak, akik először találkoznak a veszélyes áru szállítói biztonsági tanácsadói képzéssel, alaptanfolyamon kell részt venniük. Akik már elvégezték a tanfolyamot, de bizonyítványuk érvényessége közeledik a lejáratához, ismeretfelújító tanfolyam elvégzését írja elő a vonatkozó jogszabály. (Ismeretfelújító vizsga a bizonyítvány lejáratát megelőző egy évben tehető, a bizonyítványnak a vizsga időpontjában még érvényesnek kell lennie). Amennyiben az érvényes tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező kolléga szeretné kiterjeszteni bizonyítványát más anyagcsoportokra, osztályokra, illetve más alágazatokra (RID - vasút, ADN - belvíz), szakosító tanfolyamon kell részt vennie.

Alaptanfolyam

A 25/2014 (IV.30) NFM rendelet előírásai szerint minden vállalkozás, amely veszélyes áruk közúti, vasúti és/vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet folytat, köteles veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztatni. Ha tehát vállalkozása olyan mennyiségben csomagol / felad / szállít, vagy fuvaroz veszélyes árut, hogy a szállító gépkocsit az ADR előírásai szerint narancssárga veszélyt jelző táblával kell megjelölni, szükség lesz veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettségű szakember alkalmazására.

A tanácsadó feladata annak elősegítése, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze,

 • figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;
 • tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről;
 • figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat, stb.

 A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • felsőfokú végzettség és legalább 2 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy
 • középfokú végzettség és legalább 5 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy az
 • ADN-nel, ADR-rel, vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatkör.

A 7 osztályra (radioaktív anyagokra) vonatkozó képzés esetén a fentieken túlmenően legalább alap fokozatú sugárvédelmi képzettség igazolása is szükséges.

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Tantárgyak:

 • Általános ismeretek,
 • Az egyes közlekedési alágazatok jellemzői,
 • Osztályos (speciális ismeretek,
 • Esettanulmányok.

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

csak 1 osztály 182 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
csak 2 osztály 182 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
csak 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály 182 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
csak UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 és 3475 sz. anyagok 182 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
   
a fenti 2 anyagcsoport együtt 192 00 Ft + 23 000 Ft vizsga
a fenti 3 anyagcsoport együtt 202 900 Ft + 26 000 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja: 2 500 Ft

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Ismeretfelújító tanfolyam:

Ahogy az előzőekben már írtuk, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes. A bizonyítvány lejáratát megelőző évben lehet ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával a bizonyítvány érvényességét további 5 évvel meghosszabbítani.

Ismeretfelújító vizsga a bizonyítvány lejáratát megelőző egy évben tehető, a bizonyítványnak a vizsga időpontjában még érvényesnek kell lennie. A tanácsadónak az ismeretfelújító vizsgán csak tesztlapokat kell kitölteni, az esettanulmány kitöltése és a szóbeli vizsga alól mentesül.

Mivel a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók általában csak az ADR egy szűkebb területén tevékenykednek, a vizsga előtt indokolt lehet az ADR alaposabb átismétlése. Képzőszervünk ezért lehetőséget biztosít arra, hogy az új kollégák részére induló általában tíz napos tanfolyamunkon az eredeti tanfolyamdíj töredékéért az ismeretfelújító kolléga is részt vegyen. A képzés költsége ez esetben: 45 000 Ft + 3 000 Ft/tesztlap (minimum 15 000 Ft) vizsgadíj.

Amennyiben az ismeretfelújítós kolléga ADR ismeretei nem igénylik a teljes átismétlést, természetesen arra is lehetőség van, hogy csak az ismeretfelújítóknak kötelezően előírt 2 napos tanfolyamon vegyen részt. Az ismeretfelújító tanfolyam költsége ez esetben: 35 000 Ft + 3 000 Ft/tesztlap (minimum 15 000 Ft) vizsgadíj.

Szakosító tanfolyam:

Amennyiben szeretni meglévő tanácsadói bizonyítványát más áruosztályokra, vagy más szállítási alágazatra kiegészíteni, szakosító tanfolyamon kell részt vennie. Vasúti és belvízi veszélyes áru szállításban, fuvarozásában közreműködő vállalkozásoknak esetenként szüksége lehet olyan tanácsadó(k)ra, akik a közúti (ADR) szállítási mód előírásai mellett a vasúti (RID), illetve a belvízi (ADN) előírásokkal is tisztában vannak. A szakosító tanfolyamon való részvétel beiskolázási feltétele az ADR (közút) közlekedési ágazatra vonatkozó képesítés megléte.

A tanácsadónak a kiterjesztő vizsgán a következő vizsgatárgyakból kell vizsgát tennie:

 • adott közlekedési alágazaton belüli árucsoportra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az árucsoportra, új árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az adott közlekedési alágazatra,
 • új közlekedési alágazatra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az új közlekedési alágazatra, a kiterjesztendő bizonyítványban szereplő árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az új közlekedési alágazatra.”

A tanfolyam díja egy anyagcsoportra (osztályra) történő kiterjesztés esetén 35 400 Ft + vizsga, alágazatra (RID, ADN) történő kiterjesztés esetén 51 900 Ft + vizsga.

Felmentések:

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A tanfolyamhoz gyakorlat igazolása letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

Az ADR osztályai:

1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály: Gázok

3 osztály: Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály: Szerves peroxidok

6.1 osztály: Mérgező anyagok

6.2 osztály: Fertőző anyagok

7 osztály: Radioaktív anyagok

8 osztály: Maró anyagok

9 osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

 

Kapcsolódó tanfolyamaink: